Cheat Codes for Tekken 5

Platform: Action Replay MAX

367 Codes Found 
1 2 3 4
 1. (M)

  JNVX-B543-7F2KV
  K8WA-NM9W-YCVH4
 2. All Characters Unlocked

  3MHE-DE51-767HC
  X374-VTNU-ZNPNG
 3. All Movies Unlocked

  5QXZ-DZJE-DU86W
  FFPU-Z33A-ZXG8R
  HAAX-C1QG-86M54
 4. Maximum Cash

  177G-Y0BQ-XWTTM
  Q8PA-C0UA-WVK6T
 5. Max Health Codes

  0ZXW-F94U-QUCTY
 6. 4 Times Normal Size

  7WPM-R1QZ-RZT4Q
  3Z5J-DFQJ-M1PDG
 7. 8 Times Normal Size

  J7XW-9N5V-HDGPQ
  X1C3-KKA9-2FH0F
 8. 16 Times Normal Size

  C009-PCMK-455UV
  GJ96-UWP7-PMH5C
 9. Marathon Matches

  MFV2-3MF7-38ZY6
  0WMD-A29C-H470G
  JD5J-0X3D-7KWU3
 10. Gladiator Matches

  KVY8-KQG0-BQ3WC
  1UDM-8J9N-MUB3N
  JD5J-0X3D-7KWU3
 11. Player 1 Codes

  KGEX-5PJ9-XXWRN
 12. Infinite Health

  9DRP-UQTG-F7R5R
  ET85-VE09-9XY7P
 13. Low Health

  4Z2B-MEUV-8PK1J
  70EE-07AP-AKEEX
 14. Player 1 Modifier Code

  25C0-EQZD-D7XYH
  8UQH-1851-EZQPC
 15. Player 1 Always Play As:

  66TR-J1E8-XKBAV
  8UQH-1851-EZQPC
 16. Jinpachi (Demon 1)

  205M-2XRF-941N8
  TCNE-1DCR-QVXG5
 17. Jinpachi (Demon 2)

  Z8T8-GZ7R-XXY1X
  6G47-4Q9B-9BQ8E
 18. Jinpachi (Human 1)

  CVV1-9MZX-NXHT6
  2C1F-RQUK-JFX1W
 19. Jinpachi (human 2)

  BQRH-VR7K-FVU00
  4N2Q-E5HN-Y5VAG
 20. Player 1 Character modifier

  DC4M-7PBX-2Y113
  JB9E-91K0-74840
  Turn the 'Move/Skin Activator code' ON to activate the character modifier code
 21. Move/Skin Activator

  Z6V3-VKP8-U5VCG
  2260-86YY-4011A
  FH6E-N6RD-QNM2Z
  TUFU-NGFY-HJAH7
  To activate the character modifier for Player 1 , you must TURN THIS CODE ON, then select BOTH skin & move/skin modifier codes. Works in versus, arcade and time attack modes.
 22. Character Skin Modifier..

  UJ00-ZPDA-5R6AV
  8UQH-1851-EZQPC
  Select one skin with the 'Move/Skin Activator' code ON
 23. Paul (Costume 1)

  1G83-A1PF-6286Z
  R302-Q0C8-VFT5K
 24. Paul (Costume 2)

  NMAD-X0MA-CAPER
  Q3U1-YU60-JH8HR
 25. Law (Costume 1)

  TWDV-YZRP-KXP4X
  M4N5-3BFQ-XKV7B
 26. Law (Costume 2)

  8RJQ-M1ND-UGTE5
  URAE-PUUD-8X2J0
 27. Law (Costume 3)

  DK65-R71B-5FXMP
  5DKN-375D-4V7AZ
 28. Lei (Costume 1)

  9982-XMEM-YU7G9
  A736-YMT6-9FENQ
 29. Lei (Costume 2)

  2EGM-F587-65G30
  YDUW-VME6-1VTFA
 30. King (Costume 1)

  A3R7-NP42-B36FV
  7RX4-P5H9-AUH12
 31. King (Costume 2)

  2Y4V-P5KX-FMZPY
  9781-W1AG-1TC7G
 32. Yoshimitsu (Costume 1)

  D2J8-FTQA-G03QD
  9EG9-V02W-8V6X8
 33. Yoshimitsu (Costume 2)

  YKKF-70K6-Z8HZG
  B1J2-Z90Q-CKEWU
 34. Yoshimitsu (Costume 3)

  VGRY-ZRBJ-F7EY4
  7ZG0-9M48-M40CA
 35. Nina (Costume 1)

  GNAF-P21E-Z28QK
  616Y-Z81H-2PY09
 36. Nina (Costume 2)

  07FV-6G2F-DKEVR
  BCV6-C906-KKXUR
 37. Hwoarang (Costume 1)

  AW46-H52V-6MQ7H
  WPDJ-3KQQ-VNTDU
 38. Hwoarang (Costume 2)

  5ZH4-YFT1-47AGP
  FVHC-3H3W-Q1GT6
 39. Xiaoyu (Costume 1)

  GUFY-HEFV-5KCWZ
  GVU4-82GD-PQYYY
 40. Xiaoyu (Costume 2)

  88RZ-JRKM-GGF30
  MQJV-GZ5Y-Z3HT6
 41. Xiaoyu (Costume 3)

  5GE7-DWBY-WR5H2
  G825-J4R5-Z600B
 42. Xiaoyu (Costume 4)

  MU6N-H16E-6RNZH
  5YKR-8MBA-J55UV
 43. Xiaoyu (Costume 5)

  DQ78-FGQV-KAUE2
  82P0-BG2H-0F05V
 44. Christie (Costume 1)

  ZU42-YJFK-T6GH8
  RE35-TXGC-B4RK3
 45. Christie (Costume 2)

  KV3C-AC6W-UFXPJ
  CAUZ-59KT-5MZ6Z
 46. Eddy (Costume 1)

  KRR9-AZRF-2P6QH
  Q6JC-M5D7-H85RW
 47. Eddy (Costume 2)

  BG1J-BRQU-ENMP3
  GWHZ-MQXB-3RHPW
 48. Jin (Costume 1)

  TXT7-NPX9-WXHN7
  5RYF-119D-1DCDA
 49. Jin (Costume 2)

  1ENE-123K-NQ8CW
  X16N-3CN9-01VXM
 50. Jin (Costume 3)

  AKQV-WU73-76KT2
  GYQU-B2Z1-9FC6Y
 51. Julia (Costume 1)

  R427-GBDJ-WBQUK
  64RU-8ZVM-87356
 52. Julia (Costume 2)

  T0D8-PMZK-WERRV
  XAKM-A952-P2H9V
 53. Kuma

  C0BU-DJ28-YXZ9Q
  K89T-DRMG-79A27
 54. Panda

  5980-Q8BJ-BP0MZ
  DJW6-VCWT-Q58VZ
 55. Bryan (Costume 1)

  XQ8P-JDAC-1T2C6
  7Y4Q-21V4-XEPB3
 56. Bryan (Costume 2)

  6CUM-CWXQ-39FUW
  G10J-Y0ET-VAZ7V
 57. Heihachi (Costume 1)

  9AH8-TZ4X-XDDMA
  MKDQ-5GTT-D49R8
 58. Heihachi (Costume 2)

  CQXD-MEGJ-2AD2H
  7V95-7MFY-0M6QH
 59. Kazuya (Costume 1)

  7UGU-AYFA-BJHPM
  CMXV-0F0V-VZEMH
 60. Kazuya (Costume 2)

  YKQ5-UKWH-N65W0
  UN96-GPJB-WN68Y
 61. Lee (Costume 1)

  UHE5-0WGN-2EZK2
  52AV-GVEP-QF483
 62. Lee (Costume 2)

  MFNN-U2PC-PGE0V
  63KX-VNEP-J798C
 63. Lee (Costume 3)

  VJAH-7A8H-XEVN0
  55Q4-EG73-YJXCH
 64. Steve (Costume 1)

  R129-9U98-00RJQ
  1KTC-176U-NKZHK
 65. Steve (Costume 2)

  8WMZ-4B7N-G7C79
  58N0-6652-Y6JJK
 66. Marduk (Costume 1)

  062N-B321-PKFNV
  RBKT-KKMZ-673WQ
 67. Marduk (Costume 2)

  EK2C-KPRD-UJG3F
  FN70-1HZ8-1CUUA
 68. Mokujin (Male)

  QNKF-QDF4-WVG77
  TY8F-0VM1-VRTPD
 69. Mokujin (Female)

  NK9D-U7RW-V7MCG
  HZMY-RNE7-V0ZEA
 70. Jack-5 (Costume 1)

  BG28-144K-H16F2
  J6BU-87UH-ENW7N
 71. Jack-5 (Costume 2)

  5PE7-Q5NR-4WWD3
  VGCQ-B8EP-2H5UG
 72. Rodger Jr. (Costume 1)

  C4MR-NX1P-Q7DXM
  W3J7-YYV6-B44U0
 73. Rodger Jr. (Costume 2)

  ZWPU-NN7M-MYHW6
  8WH8-EXX8-FRP7U
 74. Anna (Costume 1)

  HWNP-Z0JX-EYEZW
  KCBV-C8H9-TWQB0
 75. Anna (Costume 2)

  PW52-R1M0-J82J9
  ATM1-HD4C-K0G69
 76. Anna (Costume 3)

  839E-UV7B-PRYZG
  VJXX-BA1F-QHABK
 77. Wang (Costume 1)

  PGCT-ZZW6-M7124
  NY43-7CGJ-WK595
 78. Wang (Costume 2)

  EGQ5-AKF0-EP3G3
  93Y3-ATYG-T843D
 79. Ganryu (Costume 1)

  Y4E0-32A0-GECPV
  1HRB-2XFM-624AZ
 80. Ganryu (Costume 2)

  FJUD-U3BV-3154C
  1HCW-HGDV-ZHRVT
 81. Ganryu (Costume 3)

  8GTU-AT33-NFNGF
  K3KZ-JDE8-CV445
 82. Asuka (Costume 1)

  RBV0-97TH-QA1EU
  KG20-NATG-NR2DB
 83. Asuka (Costume 2)

  H9ET-9KV2-41N8X
  J1YY-QT3M-J3EC7
 84. Asuka (Costume 3)

  72GC-89V5-CTAZM
  NPUC-ARHT-ZFC9D
 85. Asuka (Costume 4)

  PEFR-763M-KDNPP
  KCJM-N2GQ-BFM80
 86. Bruce (Costume 1)

  BDPH-QM9X-3N3ZG
  C0Q5-A2PM-G80FJ
 87. Bruce (Costume 2)

  4QJ4-FCF4-JDKKR
  CKJ0-V38P-CZGB0
 88. Bruce (Costume 3)

  M726-GJK0-V063R
  8E1W-HF9Y-ZVJRU
 89. Baek (Costume 1)

  4GVT-1M8C-QJN7P
  BPKC-M9XN-K2GDX
 90. Baek (Costume 2)

  K3XP-XTUA-B39X4
  9A8P-URVF-BNBNP
 91. Devil Jin (Costume 1)

  P7CB-KE9U-2X031
  NM4C-8A0P-BBTRP
 92. Devil Jin (Costume 2)

  8KHV-DDRM-5FMX9
  ZCTP-E21C-W3NBT
 93. Raven (Costume 1)

  G6X8-K7FT-08TNM
  5QZW-X6K8-H8MZ9
 94. Raven (Costume 2)

  CTGC-PGYC-9J3GE
  HXVX-T1GJ-PPXVW
 95. Raven (Costume 3)

  B939-1YPU-EM316
  7XK6-WT22-X0Q78
 96. Feng (Costume 1)

  VFTM-R030-KYE8H
  GVER-7M7T-DADZH
 97. Feng (Costume 2)

  A1GR-VWJP-QE7Y6
  PQEU-RKWW-2W3K1
 98. Jinpachi (Demon 1)

  5NUV-8CAY-WMC7B
  2572-8VMU-PABY4
 99. Jinpachi (Demon 2)

  51R6-217T-FFCRP
  MAA8-23YA-E95P6
 100. Jinpachi (Human 1)

  WRFR-5NE3-Y83NT
  BEW4-E76T-5XAPQ