Cheat Codes for Pokemon Emerald

Game ID:   |  Platform: Game Boy Advance & SP

9 Codes Found 
 1. (M)

  d8bae4d9
  4864dce5
  a86cdba5
  19ba49b3
  a57e2ede
  a5aff3e4
  1c7b3231
  b494738c
 2. Infinite Money

  c051ccf6
  975e8da1
 3. No Random Battles

  b505db41
  6e39ea4e
 4. Battle: 1 Hit Kills

  b63a2aeb
  e4849958
  c4ee7b57
  20069537
 5. Battle: R = More EXP

  43d8ac45
  0d3b349a
  3dc869e3
  d39c09b2
 6. Have All Pokeballs

  085938bb
  99ff313d
  2dafd739
  5d796510
 7. Have All TMs/HMs

  c6511ec5
  0f15c8e0
  4689920d
  5cff6ffe
  8631b929
  014933df
  10257b84
  3365249c
  aea23f29
  64edd481
  1c91630e
  c663e711
 8. Pokedex Complete

  93cc476a
  8c7b6c01
  03650473
  df38618e
  67c11314
  8556956f
  bb87c867
  94118b68
  f6be2d41
  c51b2ef3
  fa701ea5
  7d896f37
  c9adf3d5
  20700d38
  974ddbcc
  406cf0ac
 9. Low Game Time

  49daa9d9
  0ebf4a2a