Cheat Codes for Shin Megami Tensei: DDS2

Platform: Action Replay MAX

149 Codes Found 
1 2
 1. (M)

  WNYB-F4R8-H082Z
  6TZ2-Q1KA-1N907
 2. Max Cash

  ZG69-Q3B5-7R8PC
  4C08-5F6P-J7J6R
 3. Max Cash After Buying An Item

  3BE1-HAZ5-N178A
  HZBE-3M9E-BNHFQ
 4. Lots of Cash per Fight

  VTYH-4T9F-T4CUY
  239K-7ZV8-FJ9FU
 5. Quick Skill Gain (Master Mantra after a fight)

  UH2P-95T5-351UJ
  QHFF-9KRG-WPBEC
  P3XF-FMZH-QNDUT
  RV35-8T67-PBK4N
 6. All Combos Available

  0XCX-AXQ4-HT5RQ
  3XUK-GHQ4-62G2E
 7. No Random Battles (L3 to disable/R3 to enable)

  39KP-NYHC-F9HCN
  B66N-6YRW-CU9GE
  YC6Q-6TDR-KYMBA
  03EH-U9XZ-K1CC8
  GY94-3R8M-QX1ZE
 8. Quick Exp Gain Codes:

  FRHV-J6UQ-VN30H
 9. 100 Exp per Fight

  YPPD-X2DR-Z4VFE
  GMMN-J1JC-EV577
  WKVR-H66Q-HG6K3
  M8TN-D9AV-F7VEC
 10. 500 Exp per Fight

  JA5M-TTMA-61KKB
  B7D4-PUR9-M4188
  HEQW-ZH27-WVT0W
  V0G3-XG9F-T6XM7
 11. 1000 Exp per Fight

  2BZ5-5VHM-5G415
  N72K-YM9Y-VQYZ4
  CE2Q-UKEZ-QY69V
  46BP-8JRM-VKT6V
 12. 5000 Exp per Fight

  22DG-WXX2-CPD77
  ER15-WA0B-6NMYT
  GC72-CDY0-7N7RU
  YKPU-PW87-AVXNX
 13. 10000 Exp per Fight

  X2G2-61C2-ECHE7
  HTNR-YNWZ-DYNNQ
  BGZB-X1GN-49DCD
  CC85-HHTB-1MR9C
 14. 50000 Exp per Fight

  TNQB-160K-G1NN8
  N621-A946-RKWFH
  930P-02FY-ETY72
  59D4-VAGK-Z1CJA
 15. Level 99

  0C6Z-ZDQ0-NDUUN
  423U-FJ93-1KUCR
  KCME-4JT2-PTQKY
  QQM5-KVY8-U2VUW
 16. In Battle Codes:

  5ZDC-XGBF-V2FFE
 17. Infinite Health

  ZB5T-N8A3-DKT56
  JZ6B-DH8H-JCK07
  ZYR4-GF1A-4NR36
  ARTX-M6XJ-336ZM
  U2RA-VGV3-CHGR3
 18. Infinite MP

  VR1M-9505-R0JY2
  JZ6B-DH8H-JCK07
  ARTX-M6XJ-336ZM
  U2RA-VGV3-CHGR3
  6DH0-C667-J78N7
  M3XF-MYAF-VAVYY
 19. Infinite Health & MP

  W6U7-359Q-3VPXV
  JZ6B-DH8H-JCK07
  ZYR4-GF1A-4NR36
  6DH0-C667-J78N7
  M3XF-MYAF-VAVYY
  ARTX-M6XJ-336ZM
  U2RA-VGV3-CHGR3
 20. Serph Codes

  UYDF-39C0-RM262
 21. Max Level

  ZXWH-7BV6-WMBD8
  BC94-6KRC-UTBKU
 22. Infinite HP

  PK4Y-8Z80-NUGKH
  6ZP8-P38Y-6XG6C
 23. Max HP

  R3MN-CYPG-FJ78Z
  AZRE-TFN0-FUDPG
 24. Infinite MP

  499T-0U27-ZMXFY
  6VE3-ZGT7-K14K2
 25. Max MP

  QCMY-F6YB-UCHRM
  A1VV-R7JC-3Z241
 26. Max St

  G3BY-MDFQ-M3465
  979D-8AXU-JH6PE
 27. Max Vi

  TGG4-X647-ACEP3
  9XHJ-U9JZ-G1WA4
 28. Max Ma

  7QUH-6GH8-8UXFM
  28K9-F9ZX-1UPNA
 29. Max Ag

  1J2B-99T3-QPG7P
  CY4B-XRWF-XY06P
 30. Max Lu

  ZZAD-41E2-GU4B7
  3MK4-3R6N-25YG7
 31. Argila Codes

  EG7B-FM3Y-VC0FQ
 32. Max Level

  KZ8T-ZW4D-TD9ED
  FQKG-J000-9E9ER
 33. Infinite HP

  MXW0-CKUV-2FPUH
  H7A5-312N-89ZUU
 34. Max HP

  VDGC-BK77-YJTYN
  A2QT-MD3A-6P80U
 35. Infinite MP

  2N5U-6ECU-D29JZ
  89RB-716M-UKGB9
 36. Max MP

  K25M-MQZZ-XQ6W4
  R7DU-H2JM-PXJ4X
 37. Max St

  ZX49-BH85-CUKYJ
  62P2-TYNG-TFRB5
 38. Max Vi

  X8UQ-W0GV-50NHP
  DG52-M4M9-V3NQP
 39. Max Ma

  6BGP-FJRB-PC7ZG
  0G0F-F2XU-NJMDB
 40. Max Ag

  BNEG-880U-44AMG
  98VH-1836-J1CWN
 41. Max Lu

  WEEK-ZRXR-BWZMQ
  WY41-BH9M-7AXQK
 42. Gale Codes

  08UM-1RWH-6FQ1D
 43. Max Level

  BH7T-V7GW-QFF6V
  HJ9B-69YK-N1YG4
 44. Infinite HP

  ED9N-VDXM-KFPRA
  46ZT-NUQU-X4WK2
 45. Max HP

  TNNB-0ZPN-VQQHE
  29EJ-2ZH6-H0P5D
 46. Infinite MP

  ZT30-MFP7-02R6D
  APE8-DGN5-5J84J
 47. Max MP

  F5JT-Q9F4-NYC0U
  DQ34-47D3-7WGVV
 48. Max St

  MMDP-EF11-WFGHT
  9XGJ-MAXJ-3D3FQ
 49. Max Vi

  XYZZ-ZBN4-6WAC8
  BG2N-2V98-Y8G4B
 50. Max Ma

  3YD0-KBFG-X4EBD
  Q3HX-7QKN-JGTVE
 51. Max Ag

  W0MD-TWN9-HKJ55
  2FQX-E24B-QUYQJ
 52. Max Lu

  P67T-8XPM-2K6VG
  T61W-A8BR-D3QV0
 53. Infinite Item Codes

  3269-0K3D-4HCR3
 54. Ration

  K7MA-F4B5-J3Q5C
  GV41-YHM8-9CDZJ
 55. Brave Ration

  Q2Y0-HCAW-UVH4C
  VR9N-X7ZW-D19R3
 56. Hero Ration

  QGC6-07EA-Y8J6A
  QPKB-0T3J-YWKKG
 57. Graven Shard

  N9NT-YR91-CTE1T
  QF7Q-DYWJ-KE5J2
 58. Graven Image

  AUJ9-DWV6-61KC8
  HTTV-E36P-CAGCN
 59. Medical Kit

  AY40-E46V-1FUZY
  M8PQ-PPRV-3EG03
 60. Medical Tool

  U99U-KU79-YUE4Q
  HXNV-ZVGD-UJ68H
 61. MEdical Gear

  AVYR-6B9A-K50Z8
  HXTZ-3E4P-JWZVG
 62. Chakra Drop

  2NC3-221B-JVUVG
  Z5EU-ZKR1-V5E91
 63. Chakra Elixir

  6U1T-HKZV-HYZA0
  3V99-EPDG-TJMY2
 64. Chakra Pot

  CE8Z-5ZQ0-UXBYY
  0ZVX-MKBU-WWUBM
 65. Great Chakra

  7UCQ-7YJZ-K26DG
  3N34-78NK-6J2ZR
 66. Soma Drop

  85BX-KAWX-XX0BN
  PJMK-A0EK-HWFUM
 67. Soma

  C60Y-4ZDH-GNM61
  RF88-Z61Q-55XDN
 68. Muscle Drink

  UB54-ZXQC-RBB2D
  CECX-B0CX-V90DU
 69. Revival Bead

  7PWJ-R4D3-ENF5D
  GQK3-JTD9-98N4W
 70. Revival Gem

  MB7F-84B4-D76VR
  B6TE-UCWB-X2WCC
 71. Revival Orb

  E6XF-P423-2RNVF
  7E1B-Y418-2ZU1Z
 72. Dis-Poison

  4UYK-HJGT-TDC62
  YCPF-6J5R-1TN9A
 73. Dis-Ache

  FXDK-8F1B-1NGPW
  3CTP-ZXH5-F6WYX
 74. Dis-Mute

  V2P5-CJX3-GV7FC
  YWMB-8299-VM9RC
 75. Dis-Stun

  YPKK-X160-184J1
  0421-QDCM-237E7
 76. Dis-Stone

  WG1D-VD7E-4M2KQ
  NXAM-GDUZ-R9C68
 77. Dis-Curse

  KYAW-4FXY-MQ24D
  0218-KJ0U-6UA3J
 78. Panacea

  EPMQ-2ZYN-622J2
  G6XT-WQH4-DAP5F
 79. Odd Morsel

  PEFM-1HX6-T835D
  HXJ5-9BMY-5MDCF
 80. Moldy Roll

  8GRB-7RRD-PU90D
  4U16-B816-60KK5
 81. Rancid Gravy

  X65U-D61V-PEX45
  YAY9-X616-0P4YP
 82. Magic Mirror

  2FNF-8FYQ-QAAN3
  N0RE-97P0-NGV5X
 83. Attack Mirror

  4765-W4QJ-510X2
  JMYM-9H80-HX5HW
 84. Dekaja Rock

  JVEA-W3G3-7M0GB
  R0Z0-1BU6-R701X
 85. Molotov

  239J-P8DK-2UUVM
  4UUB-P1CC-609R6
 86. Fire Bomb

  XGYR-HGPY-C1C8E
  ACE9-XUPK-Z1GNC
 87. Ice Blast

  98H5-J9QY-10A8B
  4RM1-P7PE-N2QZD
 88. Frost Bomb

  GBTF-92W6-X9JKX
  QRYQ-YRMJ-FVCGN
 89. Thunder Rod

  BUDJ-MWDD-ZDJYA
  WZGZ-63FQ-WM7H5
 90. Shock Bomb

  TNNP-4JBH-B0NPP
  ERR7-Z2EE-KFNT4
 91. Sonic Stone

  NRAY-1TP3-8AP81
  PX04-B0EB-WMJW2
 92. Impact Bomb

  G926-MXZZ-AXE49
  6XRN-2WQ3-K8RY2
 93. Land Mine

  2797-ZVZ1-W9MX2
  K52K-ZFMK-CF8MV
 94. Magni Bomb

  45ZE-6W8T-76DJM
  NKNC-D6KY-N0WTA
 95. Holy Arrow

  32CP-R7EC-77Z3E
  XRG9-G9FM-FWK9V
 96. Dark Veil

  R8NX-VQN3-YK6HJ
  QNTP-33HQ-29JYV
 97. Al Azif

  QMWJ-09HZ-BKDEJ
  URE8-WFGF-36KDG
 98. Murder Rock

  D10C-Z0WC-A3HTZ
  QZ2J-0ZGV-R62RT
 99. Wild Card

  MP9J-T22E-9A1WG
  13N3-1DUB-BYY9T
 100. Megido Fire

  VMN5-YMPD-9NTCB
  50KQ-2RGC-CA4MR