Cheat Codes for Shin Megami Tensei: Lucifer's Call

Platform: Action Replay MAX

141 Codes Found 
1 2
 1. (M)

  PH2N-3EZU-4BMYY
  EXGC-206F-C31XV
 2. Debug Battle ON

  ZVX6-5ZBY-ETUMF
  Z57Z-Y6P6-5JXG8
  During battles, press L1 for graphical infos, press R1 on your turn to access Debug menu, R1+L1 instantly kills enemies. Press Up/Down then X to select one of the fighters, then modify any parameter on this character (Race/HP/AP/Motion test, Etc...).
 3. No Random Battles

  1UPH-EU4P-E49MP
  P4TH-EQR3-TT15K
 4. No Random Battle (Alternate)

  38WQ-QA2Z-CXB8X
  B79T-XDQZ-UCF9M
  YEAH-TBHU-9VFWT
  U1CP-ZQGG-Y3UB6
  7XCB-FQEH-XN6ZU
  Press R1+R2 To activate, L1+L2 to stop
 5. All Magatama

  UYU2-ZVKQ-FK22R
  79TC-Q2EA-D1XCY
  ZXAA-86A6-0BTVC
  FWM2-1J3Q-0DYXX
 6. Quick Exp Gain Codes:

  E85P-W3A0-ZVC4H
 7. Gain 100 Exp per Fight

  WN3C-HXUP-M7YNX
  018C-NXWP-40M9J
 8. Gain 500 Exp per Fight

  6BMY-FB38-0BARV
  N8RE-MATD-PTK71
 9. Gain 1000 Exp per Fight

  GPNA-RQ6X-A1MB8
  B9Z3-PWY9-UN7V7
 10. Gain 5000 Exp per Fight

  JAY1-6X4Q-AZ6QK
  KX1Z-E19K-QAKAZ
 11. Gain 20000 Exp per Fight

  U59X-G7G5-Y66WN
  3WU7-W31X-CDDV1
 12. Player 1 Codes:

  BTQ8-VVZ2-BTHBQ
 13. Max Money

  Z6WU-502Z-RC301
  EU3W-AHX8-C3ACQ
 14. Max HP

  WTHX-FVE7-P8MZ8
  XFBX-2VN4-BNV6R
 15. Infinite HP

  7NUU-4Q8J-D7FU8
  0CDM-U7EH-EDXMV
 16. Max MP

  PWZZ-HB7B-5THX6
  BWXT-ZU78-E4TBZ
 17. Infinite MP

  NF7X-Q0M2-EH4EQ
  M5QR-KN8Z-VT34A
 18. Max Level

  KACV-JY1A-DC2PD
  DH8F-FVX6-CZMRB
 19. Stats Codes

  7T9N-7T62-QXT9E
  JB9E-91K0-74840
 20. Max St

  ECE1-FMJG-HAH00
  ZQTT-1D55-98F6M
 21. Max Ma

  MG10-W2Z5-M43RQ
  KTE8-86G7-C6DYY
 22. Max Vi

  UDKE-9C95-ECK5Y
  5Q6G-J8HD-79PX4
 23. Max Ag

  R0FM-JUV6-66JG3
  70AT-G4HB-XVFPF
 24. Max Lu

  VVE3-WQ6K-DPUMR
  EJRD-DY7R-R9A7Z
 25. Party Member Codes

  CR89-3PBY-3MWDK
 26. Member A

  YW16-E6QH-FJRJB
  JB9E-91K0-74840
 27. Max HP

  V3JC-G18T-ZPMKZ
  2H1F-2PRG-3A2WG
 28. Infinite HP

  J41H-JMKM-VFEKU
  BDBE-GUH7-WK8KK
 29. Max MP

  0U6N-T9QB-FD4B4
  VXWZ-8MUZ-Q8BTX
 30. Infinite MP

  172P-5M9P-BG6CW
  3A36-YPJA-MWPG9
 31. Max Level

  281U-VBAZ-MQ9QH
  ZQ87-W9HG-N0KXP
 32. Max St

  PMJX-HND2-UC1AR
  C0Y9-NDVF-RWMYU
 33. Max Ma

  PFTJ-JCTW-EEA5F
  N4VM-XCR8-9X3AK
 34. Max Vi

  UCC0-X5EJ-7C2YQ
  X3BC-8KZ2-K7DNK
 35. Max Ag

  67JB-JMM8-KDDG8
  EHE9-95UX-G9590
 36. Max Lu

  3JR0-30TW-NB789
  NAZ0-WGC1-ZVW31
 37. Member B

  2QZ4-1X1A-FVMK3
  JB9E-91K0-74840
 38. Max HP

  XZJ4-2782-23TUK
  JFHG-1P9H-0M106
 39. Infinite HP

  AF0G-5VEH-9KFWA
  27PD-N5Q9-XNXY9
 40. Max MP

  120K-3XK9-ECFN5
  WG6H-T9F9-0HDGZ
 41. Infinite MP

  KQFD-1YJB-2J7NP
  9V9N-6ZM9-9XGW9
 42. Max Level

  ZDAV-X6XR-4HP3F
  6AZV-T72N-JU8N5
 43. Max St

  N9CM-X6M6-NVQP2
  BJEP-PC36-EH15V
 44. Max Ma

  KCTT-ZK3F-9X71P
  P6G7-GHVW-146W0
 45. Max Vi

  TE6T-37J3-ZQXQ8
  3J0U-HZCA-YZZM0
 46. Max Ag

  W8GX-GFAB-MRRAB
  DYQV-2N4B-4HUDF
 47. Max Lu

  Y7WY-8H16-MPP53
  FRNH-CN8J-ZZZFQ
 48. Member C

  G4W2-WM39-CMND4
  JB9E-91K0-74840
 49. Max HP

  RZ3F-2N75-XZEED
  6M89-6RT5-AWP18
 50. Infinite HP

  4602-F8GX-QDZR0
  U7HG-XG0H-BUHWW
 51. Max MP

  HNA1-EQG6-59B20
  W622-VZ4X-T2KG7
 52. Infinite MP

  P7HD-WV32-Q11KX
  WUCB-EP3U-C8Q5D
 53. Max Level

  N72P-6PA9-HD4AT
  CJ5V-RVJP-48JT6
 54. Max St

  FW6M-YKAN-W18CJ
  3FCP-F8XF-7ERK7
 55. Max Ma

  DCTB-ZAB0-DWUKZ
  DTFB-22PM-ZM59P
 56. Max Vi

  NP0X-WCU5-C6QKZ
  05QE-FRDN-24TA6
 57. Max Ag

  A7KV-QP7J-5C8QU
  DNZK-0GE4-QKGQ8
 58. Max Lu

  CY47-P2VV-YW84B
  3MH3-Q376-P1V8Q
 59. Infinite Item Codes:

  EDE6-BZMT-D8KTX
 60. Muscle Drink

  1BGZ-D078-6K33J
  X9TQ-YN71-A1J7Y
 61. Medicine

  NZKR-CVTZ-9DMRX
  02CU-FB09-6KEEY
 62. Life Stone

  Z9CG-P61F-6CU4R
  3C17-M2HM-8X3QM
 63. Bead

  0TAP-F8ZQ-3AXRJ
  4NTR-BXDU-47YAF
 64. Bead Chain

  KY1F-TQ41-4TGW4
  DW7A-WKP1-7TA51
 65. Chakra Drop

  ZB8Q-Y5MU-4PDG5
  40A7-6B4E-376TK
 66. Chakra Pot

  C157-FNYW-N5J8M
  4V38-CFDA-EYB6P
 67. Great Chakra

  MQ4R-J4AY-Y5DUX
  N111-GMMT-W48Y7
 68. Soma Droplet

  W44V-EMM3-588VQ
  6FGG-UEC2-5JRYG
 69. Soma

  1ZT2-JN6V-U1B3Y
  8UG5-U9ZF-VYXJP
 70. Bead of Life

  TH51-P5ZU-V6AF8
  JRNR-1QF0-CPQXK
 71. Chakra Elixir

  BZ8H-G4DH-XGEE7
  UXQD-UF1F-Q8MXP
 72. Revival Bead

  W8MG-XMC0-F87H4
  TF99-D8R8-3ZBT7
 73. Balm of Rising

  KGDP-HR53-VQ041
  0UU1-Y381-TG66Z
 74. Sacred Water

  689J-RH40-D65V1
  8JMF-JXRU-60GP6
 75. Dis-Poison

  43EN-MA9U-RJFF0
  TKFR-UVE0-7ZWCB
 76. Dis-Stun

  3AC9-3EGZ-3P5P1
  XAW9-B5Q2-AFE6J
 77. Dis-Charm

  WTA5-49TX-GNPPY
  QNZ4-5HN9-13F6Z
 78. Dis-Mute

  N8HU-BJJG-D1TCQ
  BP0E-BXYW-08WA1
 79. Dis-Stone

  P2MF-4Y96-YP4V2
  6UY8-AEBR-JW3W9
 80. Maragi Rock

  G124-MVWT-XF6W7
  UZJY-R0NM-8BC8M
 81. Mabufu Rock

  PCCY-5UJ5-7CNXJ
  YE3Y-6TXY-2TCV5
 82. Mazio Rock

  DYD0-5CNE-4RDW2
  FVBP-EDGX-BU6T6
 83. Mazan Rock

  5CPP-7VED-M4UEV
  ZGR7-24HN-BKDU9
 84. Mahama Rock

  X1QV-M7CZ-8YH5Y
  T4PM-8CDD-BT6BK
 85. Mamudo Rock

  QYN2-3EBC-BE2NF
  B18U-WDGD-WU8TY
 86. Megido Rock

  AGVJ-JZJE-6E6QY
  E1W6-WG6W-HE15J
 87. Megidola Rock

  QB1E-VR2Z-9AKT8
  091U-RJU8-4M2WE
 88. Poison Arrow

  7JJG-6PUH-6TCH8
  3K1J-PFZ9-YMKUQ
 89. Wagtail Plume

  A6RT-G3VA-0XMDK
  D9CW-2GC0-V2UG2
 90. Makajam Rock

  3V6R-4J90-F31MA
  BK71-U7R6-2UMAY
 91. Pot of Death

  HRVK-038B-YTFRM
  XDMM-Z18R-HNMFD
 92. Magic Mirror

  9HYG-9EMH-9N6XZ
  6J1G-XCD3-XD3MC
 93. Attack Mirror

  QAE4-6BXE-HUGHY
  6WXH-KU85-T1PR2
 94. Dekaja Rock

  WTD9-P57K-M6G26
  64EB-HPKG-1BY39
 95. Tetraja Rock

  0AHW-P91C-D7FQE
  33WH-83TT-4VPR5
 96. St Incense

  HW0H-RR60-UCKTC
  TAR3-WVQ8-JYD9V
 97. Ma Incense

  GWTZ-2W6Q-CX86W
  VQ6E-ABZB-TQE17
 98. Vi Incense

  8YXE-NGEB-6ZXRD
  FKHG-JY3K-4QP8M
 99. Ag Incense

  3J99-8ANQ-7QVWX
  WYMV-VBTA-Y6TTW
 100. Lu Incense

  6AEA-BKFE-MYUMB
  NPB9-WUVX-5N6YA