Cheat Codes for Metal Gear Solid 3: Subsistence

Platform: Action Replay MAX

114 Codes Found 
1 2
 1. (M)

  C65D-TDZ3-6764C
  D81H-WFWF-C60Z0
  GWHD-U4K1-WC02G
  EGRY-A1TZ-9UGQB
  V1AM-3WTX-XZUGV
 2. Max/Infinite Health

  9KBG-TK2P-TWFR2
  4BWQ-0QHW-TQK22
  FMEZ-B9WE-WPPUP
  PDRB-NTNU-H9GW2
 3. Infinite Stamina

  B12B-892Y-EBX4P
  05J9-5KPK-ZF8G0
  9TVH-V016-BDCX6
 4. Must Be On For Item Codes

  QMNB-GV72-B0BPJ
  8U5Z-V7Y5-N5RVU
  EU6U-4PEY-2QERA
  KFUW-GW8C-0NF9Z
  RQ63-YQRV-ADTQ3
  YZ6R-DJKU-26FZR
  18KH-8A24-1NWVZ
  F2C4-A2GG-EWDJQ
  H3N0-AA5J-ZD0WM
  X390-5Y9A-X0BZ9
  NE78-K264-YH7DK
  30D2-734C-RDQ07
  E44V-6RXZ-FG31H
  T5ZY-WWK9-YDE67
  0UWG-B04Z-EK04G
  CVGF-BWNW-N6XVJ
  2CNT-JBJ1-XGWU9
  UN9D-VA4J-V76BY
  This code must be Turned ON to activate any item/weapon/camo code below. Items will only activate after you receive the backpack and select these items in the backpack. All the items will be at infinite, including ammunition.
 5. Weapon Codes:

  VCVW-8HVB-HMV1Y
 6. Survival Knife

  VHEM-GQXE-YNJ7E
  BHNH-XKYZ-HPZD1
 7. Fork

  B4PV-CFE7-9WQGZ
  RHXP-BN1V-Y1E3X
 8. Cigar Gas-Spray

  7H3Q-RGA0-KAR8Y
  1CMR-7D5T-JB2CQ
 9. Handerkerchief

  05X7-1W7M-CBZ36
  A953-AMW7-0GX9W
 10. Mk22 Tranquilizer Gun

  487P-FMJA-CKHJB
  J7E5-MJEP-WY6XD
 11. M1911A1

  FQFG-V9BV-10NG4
  MJV0-P8VC-J6ER1
 12. EZ Gun

  T60Z-4DYX-RYNKR
  D180-B5H7-1M13K
 13. Single Action Army

  3XW8-PT6K-CK0T2
  QMB1-V329-MADF0
 14. Patriot

  XK3D-9PVQ-AQETD
  H6J7-B990-MXNG5
 15. Scorpion

  2N7E-0FW6-JKZ6W
  E82E-BBZE-67EWG
 16. XM16E1 Assault Rifle

  R0UE-MRM0-4G8AB
  XFD6-CPCC-23WE7
 17. AK47 Assault Rifle

  M7C9-1Z6R-8KQVG
  QRNX-28N3-MCNCT
 18. M63 Assault Rifle

  EK2N-R8F5-1Z19Q
  GT6F-VHA8-1MYNB
 19. M37 Shotgun

  QE91-1D5W-NW0WA
  RPHK-M207-EYB84
 20. SVD Sniper Rifle

  G7U6-X3UU-NW76Q
  FK75-KV1A-YCU8C
 21. Mosin Nagant

  5F6R-3XMY-VNZ8D
  8WD3-1T6H-U9GMZ
 22. RPG-7

  7E5Y-VW1G-YPKCK
  BKJU-VTNJ-RMVW5
 23. Torch

  HGQ0-YY27-FXCFT
  689Q-2X43-1J88H
 24. Grenade

  4Z9Y-X37Y-EVZ10
  PRY5-0892-CQECV
 25. WP Grenade

  TBV0-8NPQ-DA2B0
  H1YJ-H6J9-QBDNY
 26. Stun Grenade

  7PGK-WDGB-2KZNY
  EDQH-RU3H-R7HHY
 27. Chaff Grenade

  7AV3-V86M-502HU
  Y3JU-8FP2-8ZBFD
 28. Smoke Grenade

  20KA-R2HD-WAXG9
  G32D-JHDY-Z836R
 29. Magazine

  913V-PZ97-ZWX7W
  G7WP-6JHZ-Y2G8H
 30. TNT

  XEXK-RHY0-91KFJ
  A64U-RKU7-37823
 31. C3

  MN4T-B3ZX-N3B9T
  MF9R-6WGD-X3MA1
 32. Claymore

  58RE-HY01-K0EXN
  Z4DZ-0TKK-WW71B
 33. Book

  6CV2-0D2X-97CX3
  99MU-9MWT-DBR31
 34. Mousetrap

  63Y8-P85H-XE6KU
  X49X-58QH-TAZ6M
 35. Directional Mic

  XT3N-Z9UK-V2BVG
  4D5E-GBW6-6CCJH
 36. Items Codes:

  WRWZ-EBAQ-YHW2N
 37. Life Medicine

  J9M7-7E3T-KEZF1
  K92K-HQGW-MNDQD
 38. Pentazemin

  UHQD-8B7V-4CPT3
  DAY1-34PA-U96FU
 39. Fake Death Pill

  KB1E-2PK8-XG7Y0
  RBGK-HYHU-J5DPR
 40. Revival Pill

  N3PU-4CP8-3MYCQ
  2TRT-QCT7-JDJM5
 41. Cigar

  XZWG-3A1Y-CFA65
  DA8Y-VV3V-GW28F
 42. Binoculars

  ZEKV-DXG6-WC5HJ
  TVE2-JDT3-9P3U4
 43. Thermal Goggles

  5056-RE74-BP0U0
  ZTVW-UK4C-8JBCH
 44. Night Vision Goggles

  KNQ4-Z87F-P82C7
  XDTM-GCYA-PZXYW
 45. Camera

  13WQ-MX0Y-3BFM2
  M22E-CC38-TC15A
 46. Motion Detector

  RBN4-A3MW-K46EU
  GCNQ-1316-NHZK4
 47. Active Sonar

  U863-DD1Z-JBHFD
  AEFH-CUMV-CDKPT
 48. Mine Detector

  MXF0-JZMQ-QX962
  P8BW-E0DY-ZXKDT
 49. Anti-Personnel Sensor

  J8HX-39C3-VGJKE
  5WMB-8VFX-1AY14
 50. Cardboard Box A

  42JZ-6FW2-ZNUEE
  1JQ7-J2T3-0KD8K
 51. Cardboard Box B

  G87A-NPR0-APZ5T
  R8ZW-2N9Y-4HXD8
 52. Cardboard Box C

  ZQ34-YRHT-BZ2BD
  1WE5-1TXV-WR4VK
 53. Cardboard Box D

  KGGH-C1B5-DET0H
  JD5H-PA26-PA99V
 54. Crocodile Cap

  PMXE-VH03-TN9AJ
  D49R-W8FC-NM4AQ
 55. Key A

  N39H-0RNA-AZDRA
  C507-EXPB-U23BE
 56. Key B

  A9N5-8MJ3-G0XA7
  4YGR-RFX1-NE0VP
 57. Key C

  T5E9-0NK7-FV8JH
  Y30Q-7VUA-HWYT9
 58. Bandana

  G7H9-ADXW-64KRV
  542D-P1HU-3Z9CK
 59. Stealth Camouflage

  G1X3-RA4Y-V9HX7
  FUE1-FVPK-JGX1D
 60. Bug Juice

  TFXZ-3J3E-ZCEJZ
  UFNT-PVNM-FTWEA
 61. Monkey Mask

  FPA9-QNMM-1TYBG
  R79D-UNZA-2H7PC
 62. Camouflage/Uniform Codes:

  PFB0-EB2R-HRU6H
 63. Choco Chip

  NKT0-UYHK-EXUXE
  6RDF-EGJN-99TDX
 64. Splitter

  3V5A-FDE0-TJ2VC
  ZZ54-HBRW-W7F1A
 65. Raindrop

  XRYF-EK18-N7H6X
  GKZQ-AKUA-942D0
 66. Squares

  HFJF-U7Q8-9JQMK
  MYNB-CJWN-38C23
 67. Water

  P0VE-QM4X-RRTPN
  C54T-24ME-9VAQG
 68. Snow

  PU2K-J5WX-H8BK3
  0X4E-1AQJ-9W960
 69. Sneaking

  4RGY-8JE1-HMUXH
  UEJY-PPP7-WQZ2W
 70. Scientist

  QRQ5-Z04Q-W711C
  NR7W-A0GE-6F9P0
 71. Officer

  TGQN-JQUY-9M2B9
  XQ5M-0Y1X-PHQVV
 72. Maintenance

  ZKJ5-QD27-V65J2
  MRGJ-BQE9-TMH6V
 73. tuxedo

  C1EU-NKE9-2GXUP
  WM9Z-4KUU-09H5R
 74. Hornet Stripe

  T0FN-365W-9R1XX
  0H6Y-Y9ZJ-2BD0F
 75. Spider

  V73W-Z0B9-3B74N
  4QUG-PNTN-QKZXZ
 76. Moss

  81AR-U229-3RRTV
  RZT7-5D37-NCBR4
 77. Fire

  V59X-GC7C-RJQ9F
  5YCY-RPM1-TFJ1F
 78. Spirit

  VA2Y-8F1Q-NPX38
  8DDB-X8X0-YPT76
 79. Cold War

  MA1D-MF7M-WURTM
  05J9-AKZ1-K35M6
 80. Snake

  TUKN-RWHF-5JMC4
  GBQH-4F93-X5V1M
 81. GA-KO

  0ZEV-WDTE-VU0TJ
  CYQV-Q4ZQ-X28X0
 82. Desert Tiger

  FQT3-MVVV-DZHWY
  WMPR-Y0AD-URDAD
 83. DPM

  Z8PK-JUFD-KCCM8
  0VP6-YBA9-QHQZE
 84. Flecktarn

  2ZHM-EBQ2-3BPNC
  3P3P-86Q3-AK5MC
 85. Auscam

  P458-RAFQ-XEDQD
  VZ51-267J-8VUJQ
 86. Animals

  G2W2-DX51-CCMMX
  24K1-787U-B53G6
 87. Fly

  DQ44-6P1H-5PJH9
  YJZG-8A36-2WXUH
 88. Banana

  X3XD-1F1A-TV80T
  A8F1-MZFF-8K3W6
 89. Face Item Codes:

  V4PV-AKPY-8R62A
 90. Water

  2YJZ-EBG0-QHHB0
  HDEM-MAVX-F182E
 91. Desert

  0G75-PMT3-9MTUF
  QVCE-9C1J-T39DJ
 92. Splitter

  PJQ9-UHWV-8M0YH
  0ECU-M18H-R22EW
 93. Kabuki

  D8NG-AZ0K-NT7PX
  6C9D-8C8R-AXXTA
 94. Zombie

  7VRG-UM0G-P6G09
  NKY7-RZC5-QERCK
 95. Oyama

  KXWR-G8ZN-M82G8
  9F93-5J9U-EU0AP
 96. Mask

  27VF-QUXD-YN0TJ
  8W94-K3C5-4WB62
 97. Green

  A4DX-1Z1D-BVMJU
  Y3EX-VZCC-6THQK
 98. Brown

  VXG0-4QQ5-79YW9
  J3XQ-R3V9-GM4UT
 99. Infinity

  CB0P-7684-G8705
  7UDZ-4XUD-912J1
 100. Soviet Union

  E0PA-G969-CPQYX
  1Q8B-871A-U9N3A